APWeb-WAIM 2020

From Openresearch
Jump to: navigation, search
APWeb-WAIM 2020
4th APWeb-WAIM Joint Conference on Web and Big Data
Event in series APWEB
Dates 2020/08/12 (iCal) - 2020/08/14
Homepage: http://www.tjudb.cn/apwebwaim2020/
Location
Location: Tianjin, China
Loading map...

Important dates
Abstracts: 2020/02/29
Papers: 2020/02/29
Submissions: 2020/02/29
Notification: 2020/04/23
Camera ready due: 2020/05/08
Committees
General chairs: Xiaofang Zhou, Zhiyong Feng
PC chairs: Xin Wang, Rui Zhang, Young-Koo Lee
Workshop chairs: Qun Chen, Jianxin Li
Panel Chair: Bin Cui, Weining Qian
Seminars Chair: Yunjun Gao, Leong Hou U
Demo chairs: Xin Huang, Hongzhi Wang
PC members: Toshiyuki AMAGASA, Wolf-Tilo Balke, Zhifeng Bao, Ilaria Bartolini, Ladjel Bellatreche, Zouhaier Brahmia
Table of Contents